نقشه سایت
نیروگاه شازند اراک پروژه اول

عنوان پروژه:

ارائه خدمات تحقیق و مشاوره در زمینه بهبود عملکرد برج های خنک کن با مکش طبیعی در نیروگاه های حرارتی

 

نیروگاه شازند اراک پروژه دوم

 عنوان پروژه:

مطالعه و بررسی و شبیه سازی طرح سما در جهت افزایش عملکرد حرارتی برج هلر نیروگاه حرارتی شازند اراک (برج مبنا) در شرایط محیطی بحرانی توأم با وزش باد شدید

 

شرح مختصر دستاوردها:

1-  بررسی تاثیر وزش باد بر روی برج های خنک کننده خشک هلر و استخراج تاثیر آن بر روی ناحیه تحتانی و فوقانی برج بصورت جداگانه

2-  ارائه راهکارهای اجرایی در جهت کاهش اثرات مخرب باد پوشانی دهانه فوقانی

3-  بررسی تمامی طرح ها و انتخاب بهینه ترین طرح در راستای کاهش اثرات مخرب

4-   ارائه طرح بهینه برای برج خنک کننده هلر شازند اراک 

نیروگاه شازند اراک پروژه سوم

عنوان پروژه:

ارائه طرح مدیریت بهینه گردش آب در برج­های هلر نیروگاه شازند اراک جهت کاهش دیریت همراه با ساخت پایلوت آزمایشگاهی و برآورد اولیه هزینه و زمان اجرا 


  شرح مختصر دستاوردها:

1-  شبیه­سازی طرح پایه برج خنک کن همراه با مدیریت گردش آب در سکتورهای مختلف

2-  بهینه­سازی طرح مدیریت گردش آب در سکتورهای مختلف 

3-  شبیه­سازی طرح بهینه مدیریت گردش آب و محاسبه میزان کاهش دیریت برج هلر در مقایسه با طرح پایه

4-  طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی و نمایش عملکرد طرح مدیریت گردش آب

5-  برآورد اولیه اجرای طرح مدیریت آب در نیروگاه شازند اراک

              

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus