نقشه سایت
نیروگاه رامین اهواز

عنوان پروژه اجرایی :

طراحی بیسیک و جزیی مبدل‌های یک بار گذر بهینه از نوع تیوب بانک و پوسته-لوله جهت استفاده از آب کانال کشاورزی مجاور به منظور سیستم خنک کننده کمکی واحدهای 7 و 8 طرح توسعه نیروگاه رامین اهواز

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus