کارخانه نورد تیر آهن اهواز

 

مطالعات امکان¬سنجي افزايش ظرفيت کوره پيشگرم خط 630 نورد تيرآهن توسط کوره جانبي

  
  
  
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus